English Български


мисия

Академичната лига за Югоизточна Европа (AЛЮЕ) е основана през 1999 г. като неправителствена международна академична организация със седалище в София. Дейността на Лигата е насочена към изследователски, образователни и културни проблеми на обществата в Югоизточна Европа, произтичащи от процеса на присъединяване към Европейския съюз. Тя провежда изследвания, формулира експертни оценки, осигурява достъп до информация за образователни, културни и научни процеси, създава публичен форум за дебат по въпроси на образованието, науката и културата.

АЛЮЕ се ръководи от следните приоритети:

  • Посрещане предизвикателствата на източноевропейския преход и глобализацията в областта на образованието, науката и културата.
  • Подържане на публичния интерес към проблемите на образованието, науката и културата.
  • Провеждане на изследвания, осигуряване на експертиза.
  • Съпоставка, оценка, оптимизиране и хармонизиране на учебни планове.
  • Развиване на независими критерии за оценка на образователни, научни и културни процеси и тенденции.
  • Стимулиране на мобилност на учени, преподаватели, студенти, културни дейци.
  • Създаване на взаимно доверие и разбиране между партньорите, осъществяващи промените в образованието, науката и културата.